CORPORATE IN HET KORT

Hoe groter een bedrijf wordt, hoe ingewikkelder de structuur kan worden en hoe meer erbij komt kijken. Je krijgt te maken met meer en grotere partijen, en je hebt goede adviseurs nodig om je bij te staan in je bedrijfsvoering.

Wij zijn graag jouw adviseur op juridisch gebied. Met de kennis die wij in huis hebben, helpen we je graag en snel!

JOINT VENTURE

IN HET KORT

Een joint venture is een samenwerkingsverband tussen twee of meer rechtspersonen. De term “joint venture” duidt de samenwerking aan, en is dus niet de naam van een bepaalde rechtsvorm.

Vaak wordt door de samenwerkende ondernemers een BV of een NV opgericht, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk om de joint venture als vof vorm te geven.

OVERNAME EN HERSTUCTURERING

IN HET KORT

Bedrijfsovernames en herstructureringen zijn – in meer of mindere mate – complexe zaken, die je uiteraard met je adviseurs voorbereidt en afrondt. Een herstructurering van je bedrijf kan een ingewikkeld proces zijn en om tot een closing van een overname te komen is een spannende tijd.

Graag zijn wij een van jouw adviseurs. Met onze kennis dragen we bij aan een geslaagde overname of herstructurering. Wij zorgen ervoor dat de gemaakte afspraken goed en duidelijk worden vastgelegd.
Wanneer je onze kennis nodig hebt, kan je contact met ons opnemen.

BEDRIJFSFINANCIERING

Ook op het gebied van bedrijfsfinanciering kunnen wij je helpen. Misschien heb je de afspraak gemaakt dat een financier aandeelhouder in jouw vennootschap wordt of een pandrecht op jouw aandelen krijgt.

Bij het aanpassen van de statuten of het vastleggen van afspraken helpen we je graag. Als je nadenkt over crowdfunding, denken we graag met je mee over de wijze waarop je dit vorm kunt geven.

BIJZONDERE STRUCTUREN

IN HET KORT

Sommige ondernemingen of situaties vragen om een uitgebreidere of bijzondere regeling. De vennootschap is bijvoorbeeld een structuurvennootschap, of je wilt werken met een bijzonder bestuursmodel.

In die gevallen is specifieke kennis nodig om de statuten van de vennootschap juist en duidelijk op te stellen. In de onderstaande artikelen krijg je een indruk van de diverse regelingen, maar neem gerust contact met ons op als je wilt dat we meedenken over jouw specifieke situatie.

AANDACHTSPUNTEN

IN HET KORT

De notaris moet de rechtszekerheid van een transactie waarborgen. Hij moet bijvoorbeeld altijd controleren of degene die namens een vennootschap tekent, inderdaad bevoegd is om deze vennootschap te vertegenwoordigen. Bij grensoverschrijdende transacties is dit lastiger, omdat vanuit Nederland niet alle benodigde onderzoeken in het buitenland kunnen worden gedaan. Er is in dat geval een legal opinion (ook wel certificate genoemd) nodig waarin een notaris uit het betreffende land zijn bevindingen van de gedane onderzoeken opneemt. Onder andere verklaart de notaris dat de vennootschap niet failliet is en wie namens de vennootschap voor de transactie kan tekenen.

De uiteindelijk belanghebbende van de vennootschap (de UBO) is degene die meer dan 25% van de aandelen of stemrecht heeft of 25% meer van het vermogen. Deze moet volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bekend zijn. Wanneer de UBO niet bekend is, moeten we hier als notaris onderzoek naar doen, voordat we zaken op papier vast kunnen leggen. Er komen nieuwe richtlijnen voor het centrale register voor UBO’s, lees meer hierover in onze blog.

In het aandeelhoudersregister van de vennootschap wordt –onder meer- opgenomen wie de aandeelhouders zijn, en of er een pandrecht of een vruchtgebruik op de aandelen rust. Het aandeelhoudersregister is het enige document waar al deze informatie bij elkaar is opgenomen. Het is dus van belang om het aandeelhoudersregister up to date te houden en het goed te bewaren. Er komt een centraal aandeelhoudersregister, dat digitaal is in te zien voor notarissen en overheid ed. Wanneer dit in gaat is nog niet bekend. Voorlopig goed bewaren dus!

Binnen de vennootschap worden besluiten genomen door het bestuur, de vergadering van aandeelhouders en de raad van commissarissen. In de wet en de statuten zijn regels opgenomen voor het nemen van besluiten. Die regels zien op diverse aspecten, zoals het oproepen van een vergadering en het percentage van de stemmen dat nodig is om het besluit te nemen. Als de besluiten door het bestuur of de aandeelhouders zijn genomen, moeten ze worden vastgelegd. Met de diverse aspecten van de besluitvorming helpen we je graag. We kunnen bijvoorbeeld de statuten nalopen om te kijken welke besluiten genomen moeten worden en we kunnen de oproepingsbrieven en agenda voor de vergadering opstellen. Daarnaast zorgen we ook dat de besluiten goed worden vastgelegd in de notulen.

Compliance betekent niet meer of minder dan dat je je houdt aan de voor jou of je vennootschap geldende normen. Deze normen zijn opgenomen in diverse wet- en regelgeving. Je kunt denken aan: (Boek 2 van) het Burgerlijk Wetboek, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), Wet op het financieel toezicht (Wft) en en de toepasselijke corporate governance code . Daarnaast gelden uiteraard ook de afspraken uit de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst. Je kan de white paper downloaden voor uitgebreide informatie hierover.

ONS TEAM

Corporate diensten

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op!

Dido Wolvius

Kandidaat-notaris Ondernemingsrecht
Utrecht

Notaris Ondernemingsrecht
Utrecht

Natalie Marugg

Kandidaat-notaris Ondernemingsrecht
Utrecht